Kişisel Verilerin Korunması

Mail yoluyla edinilen; Adı-soyadı bilgisi, T.C. ve vergi kimlik numarası, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, işyeri adı ve ünvanı, vergi kimlik numarası, ürün teslim alan ve teslim edene ilişkin kişisel verileri; Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ihracat ve ithalat süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi kapsamında tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla iş ortaklarına aktarılmaktadır. İşbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi kapsamında hazırlanmış olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre DANIŞ GRUP’A info@danisgrup.com adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DANIŞ GRUP tarafından hazırlanmıştır. Bina ve işyerlerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, bina içi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorlarında güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü ve ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi DANIŞ GRUP tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe DANIŞ GRUP’A info@danisgrup.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

Danış Grup

Danış Grup © Her Hakkı Saklıdır. | Made by Dijitalita